ปรัชญา

สร้างคน  บริการชุมชน  พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาบัณฑิตด้านสื่อสารการกีฬา  และนันทนาการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
  • จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ
  • พัฒนาองค์ความรู้ศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
  • พัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
  • พัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรและคุณภาพของบุคลากร