คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตบุคลากรทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ?

       เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อดำเนินกิจกรรม 4 ด้าน

   จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

บริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม

ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ประเพณี) การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย