นิทรรศการงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ ประจำปี 2560

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกรุงเทพ ดำเนินการจัดงานนิทรรศการงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงาน ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร , สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี , สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในงานมีการมอบรางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559  การนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักศึกษา การจัดแสดงผลงานโปสเตอร์โดยนักศึกษา และการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยนักศึกษา ข้อความ / รูปภาพ : ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

  ประวัติส่วนตัว นายปริวัฒน์ วรรณกลาง เกิด 2 พฤศจิกายน 2502 ตำแหน่ง อธิการบดี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประวัติการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  การศึกษามหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติการรับราชการ  13 สิงหาคม 2529 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 สิงหาคม 2532 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ตุลาคม 2534 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 พฤษภาคม 2542 ครู 2 ระดับ 4 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 พฤษภาคม 2542 ช่วยราชการ โดยปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 14 กุมภาพันธ์ 2544 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 13 กันยายน2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 1 ตุลาคม 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ…

ประวัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขต

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.วิทเวช วงศ์เพม เกิดวันที่ :  – E-mail : – ตำแหน่งงาน :   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิ ศศ.ม. พลศึกษา  ปีที่สำเร็จ ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา ปริญญาโท วุฒิ กศ.บ. พลศึกษา ปีที่สำเร็จ ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก วุฒิ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน ปีที่สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ประวัติการทำงาน ตำแหน่ง  สารวัตรนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๒ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑   พ.ศ. ๒๕๓๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตำแหน่ง  อาจารย์ ๓ ระดับ ๘  พ.ศ. ๒๕๔๗ ตำแหน่ง…

ตารางฝึกอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมครูสุขศึกษา รุ่นที่ 2

ตารางฝึกอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฝึกอบรมครูสุขศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่? 26 ? 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการสััมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 21 – 22 กันยายน 2554 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี …. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนและงบประมาณ โทร.112

โครงการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกับการควบคุมภายใน

โครงการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกับการควบคุมภายใน ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ในวันที่ 7 กุุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ 2555

งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ? ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2554 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ….

งานสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ ๑๑ปี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลปศึกษา ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมคณะผู้บริหารประจำวิทยาเขตกรุงเทพ ร่วมงานสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ ๑๑ปี ในเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี … ภาพ : อ.วรวิทย์ รายงาน : อ.วิทยา