ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน    

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ตารางแสดงจำนวนเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างงานปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ตารางแสดงจำนวนเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างงานปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด  

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถตัดหญ้านังขับ แบบ ๓ พวงตัด ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ คัน

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถตัดหญ้านังขับ แบบ ๓ พวงตัด ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ คัน

หนังสือเวียน ที่ กค กจว 0405.2 ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  หนังสือเวียน ที่ กค กจว 0405.2  ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562