โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2

ตารางฝึกอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมครูสุขศึกษา รุ่นที่ 2

ตารางฝึกอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและครูพลศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฝึกอบรมครูสุขศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่? 26 ? 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการสััมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 21 – 22 กันยายน 2554 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี …. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนและงบประมาณ โทร.112

โครงการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกับการควบคุมภายใน

โครงการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกับการควบคุมภายใน ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ในวันที่ 7 กุุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ 2555

งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ? ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2554 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ….