มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ลดค่าเล่าเรียน 50%…ภาคเรียนที่ 1 / 2564…

***************************************************************************************** วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มีมติที่ประชุม ด้านมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 โดยให้ลดค่าเล่าเรียน 50% ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับขั้นตอนการถอนเงินคืน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จะเร่งดำเนินการและแจ้งขั้นตอนการถอนเงินคืน ให้นักศึกษาทราบต่อไป