ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) กรอกเอกสารรายงานตัว ระหว่างวันที่  25 – 26 พฤษภาคม 2565   “คลิกที่นี้” ใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา, ค่าคู่มือนักศึกษา, ค่าประกันของเสียหาย  “คลิกที่นี้” ใบสั่งจองและชำระเงินค่าชุดและอุปกรณ์การฝึก  “คลิกที่นี้”