ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑ แห่ง  

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน    

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒   

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง  

ร่างประกาศและร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางงานปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางงานปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ๓ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ๓ ชุด  

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอเก่า) วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอเก่า) วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน