TNSU_Academic_General_Category_RS3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)