อ่านขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาผ่านระบบ E – education เพิ่มเติม “คลิ๊ก”

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

รายชื่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/1 “คลิ๊ก”

รายชื่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/2 “คลิ๊ก”

คณะศิลปศาสตร์  

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

รายชื่อคณะศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/1 “คลิ๊ก”

รายชื่อคณะศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/2 “คลิ๊ก”

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

รายชื่อคณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/1 “คลิ๊ก”

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาพลศึกษา

รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/1 “คลิ๊ก”

รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/2 “คลิ๊ก”

รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/3 “คลิ๊ก”

รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/4 “คลิ๊ก”