วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เหล้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปะเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เหล่าข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสุดดีจอมราชา พร้อมลงนามถวายพระพร …. ภาพ: อ.ชลาฎล