ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคกลาง ซึ่งมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและ​โรงเรียนกีฬา​ ภาคกลาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ / ภาพ : อ.ชลาฎล