ข้อมูลส่วนตัว

 • ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์
 • เกิดวันที่ : ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
 • E-mail :Werasak_ipe@hotmail.com
 • ตำแหน่งงาน :   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วุฒิ การศึกษาบัณฑิต ปีที่สำเร็จ ๒๕๒๕ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
 • ปริญญาโท วุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต ปีที่สำเร็จ ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ปริญญาเอก สาขาวิชา การจัดการการกีฬา ปีที่สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประวัติการทำงาน

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๓๘
 • ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๔๑
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลาพ.ศ. ๒๕๔๒
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๔๓
 • ตำแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน

ผลงานด้านการกีฬา

 • กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย
 • ประธานผู้ตัดสินแฮนด์บอล South East Asia
 • คณะอนุกรรมการกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา
 • กรรมการบริหารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี

การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม

 • ศึกษาดูงานด้านการจัดการด้านกีฬาประเทศเวียดนาม
 • ศึกษาดูงานด้านการจัดการด้านกีฬาประเทศสิงคโปร์
 • ศึกษาดูงานด้านการจัดการด้านกีฬาประเทศมาเลเซีย
 • ศึกษาดูงานด้านการจัดการด้านกีฬากรุงปักกิ่ง? ประเทศจีน
 • ศึกษาดูงานด้านการจัดการด้านกีฬาประเทศไต้หวัน
 • ศึกษาดูงานติดตามการประกอบอาชีพของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศจอร์แดน
 • ศึกษาดูงานติดตามการประกอบอาชีพของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศซาอุดิอาระเบีย
 • ศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค? ณ? กรุงปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์? เกาะบาหลี? ประเทศอินโดนีเซีย
 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง? รุ่นที่? 1
 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารสมาคมกีฬา
 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลง
 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับอุดมศึกษากับการพัฒนาหลักสูตร
 • อบรมหลักสูตรการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
 • อบรมเชิงปฏิบัติการสมาคมพลศึกษาสุขศึกษา
 • อบรมหลักสูตรการจัดการกีฬาแห่งเอเชีย
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
 • อบรมหลักสูตรการบริหารงบประมาณและการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
 • อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.

ผลงานที่สำคัญ
ผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย

 • การศึกษางานวิจัยทางด้านพลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • โครงการวิจัยสมรรถภาพทางกายนักเรียน อายุ ๗ – ๑๘ ปี เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียน
 • โครงการวิจัยเรื่องผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานและการฝึกใช้น้ำหนักเพื่อลดความเครียดจากการทำงานของผู้บริหาร? พนักงานบริษัท? อาจารย์และเจ้าหน้าที่
 • เอกสารและคู่มือในการพัฒนาผู้ตัดสินแฮนด์บอลของสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย

ผลงานด้านกิจการนักศึกษา

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ

ผลสำเร็จของงาน : ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาและกำกับงานด้านกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษาจนทำให้นักศึกษามีผลงานและกิจกรรมที่ชัดเจนมีระบบการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจนทำให้ลดจำนวนนักศึกษาที่ติดสารเสพติดและได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา

ผลสำเร็จของงาน : ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมและองค์การนักศึกษาทำให้นักศึกษาสามารถแสดงออกในทางสร้างสรรค์และมีบุคลิกภาพที่ดีมีกิจกรรมต่างๆและกิจกรรมชมรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลงานด้านบริการชุมชนสังคมและกีฬา

 • รับผิดชอบฝ่ายต้อนรับและพิธีการทูตในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ ๒๔

ผลสำเร็จของงาน : ประสานและรับผิดชอบในการต้อนรับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ โดยรับผิดชอบบริเวณชายแดนจังหวัดหนองคาย จังหวัดสระแก้วและที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้งานในหน้าที่ประสบความสำเร็จ

 • เป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแฮนด์บอล สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สมาคมการจัดการการกีฬาและอนุกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร

ผลสำเร็จของงาน : ปฏิบัติหน้าที่ด้านกีฬาและวิชาชีพพลศึกษามาตลอดและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้งานที่ได้รับผิดชอบด้านการกีฬาของแต่ละสมาคมมีการพัฒนาและดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการกีฬาและวิชาชีพ

 • เป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของจังหวัดปทุมธานี

ผลสำเร็จของงาน: เป็นผู้ประสานงานและดำเนินงานโครงการต่างๆของจังหวัดปทุมธานีในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดทำให้หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ และผลประโยชน์ที่ได้คือได้รับงบประงบประมาณจัดสรรจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาวิทยาเขตมาอย่างต่อเนื่อง

2 thoughts on “ประวัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขต”

 1. สวัสดีครับ ผมชื่อ Yoshinaga Yuki(Bobby)เป็นคนญี่ปุ่น อายุ 26 ปีครับ
  ผมจบมาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ตอนนี้ทำงานเป็น engineer อยู่ที่ไทยครับ
  สถานที่ทำงานอยู่ทำอมตะนคร ส่วนที่พักอยู่ที่เอกมัย (กรุงเทพ)
  ผมชอบ แฮนบอลมาก และเล่นแฮนบอลที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 10 ปี
  ตอนนี้กำลังหาสถานที่ที่สามารถเล่นแฮนบอลได้ แต่ว่าภาษาไทยยากมาก ปัจจุบันนี้ยังหาไม่ได้ครับ เลยอยากจะให้ช่วย
  ขอโอกาสให้ผมได้เล่นแฮนบอลหน่อยนะครับ ขอความร่วมมือจากทุกคนช่วยหน่อยนะครับ
  จะเป็นวันธรรมดาตอนเย็น หรือ วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ถ้าสามารถซ้อมแฮนบอลได้ละก็ที่ไหนก็ได้ครับ
  ถ้าจะติดต่อมา กรุณาติดต่อมาที่ Line หรือ เมลล์ของด้านครับ ขอบคุณครับ
  LINE ID: bobbyhand
  e-mail: m47136727@gmail.com 

  1. สวัสดีครับ ผมให้อาจารย์ที่รับผิดชอบติดต่อกลับไปแล้วน่ะครับ…ขอบคุณที่จะได้มาร่วมกันทำงานครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *