ประวัติส่วนตัว
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง
เกิด 2 พฤศจิกายน 2502
ตำแหน่ง อธิการบดี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

 •  ศิลปศาสตรบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
 •  การศึกษามหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการรับราชการ

 •  13 สิงหาคม 2529 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
 • 13 สิงหาคม 2532 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
 • 1 ตุลาคม 2534 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
 • 1 พฤษภาคม 2542 ครู 2 ระดับ 4 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
 • 1 พฤษภาคม 2542 ช่วยราชการ โดยปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 • 14 กุมภาพันธ์ 2544 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 • 13 กันยายน2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 • 1 ตุลาคม 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 •  2 สิงหาคม 2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 • 1 พฤศจิกายน 2548 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สถาบันการพลศึกษา
 • 12 พฤศจิกายน 2552 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายแผนและพัฒนา
 • 4 ตุลาคม 2556 อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

ประวัติการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
การฝึกอบรม

 • อบรมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา
 • อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีของส่วนราชการ รุ่นที่ 10 คลังเขต 6กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐานและการใช้โปรแกรมประมวลผลคำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง การใช้โปรแกรม MICROSOFT WINDOWS และ MICROSOFT WORD ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อบรมโครงการพัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ณ พุทธมณฑล กระทรวงศึกษาธิการ
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนด มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกีฬา สังกัดกรมพลศึกษา กรมพลศึกษา
 • อบรมตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ ณ โรงแรมพรพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ กองคลัง กรมพลศึกษา
 • อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานพัสดุส่วนราชการ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • อบรมหลักสูตรเสริมประสบการณ์ด้านระเบียบการเงินการคลัง สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา ประจำเขตการศึกษา 7
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกีฬาสังกัดกรมพลศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาลัยและโรงเรียนกีฬา กรมพลศึกษา
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง กรมพลศึกษา
 • อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนภูมิภาค เขตการศึกษา 7 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษา สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7 กระทรวงศึกษาธิการ
 • อบรมตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • เข้าร่วมเรียนรู้เนื่องในงาน รวมพลังเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 สำหรับโรงเรียนกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกีฬา หน่วยนิเทศ ติดตามและประเมินผลที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 • อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ปี 2554 (นบส.รุ่นที่ 72) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • อบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (สรอ.)

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

 • การศึกษาดูงานตามการศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ณ University of California, Los Angeles (UCLA), Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ปี 2002 ณ Azuma Sports Park เมืองฟูกุชิม่า ประเทศญี่ปุ่น
 • การศึกษาดูงานพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ มหาวิทยาลัยเซ็นต์ เมรี (St Mary’s University College) ประเทศอังกฤษ, มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล แลนคาเชีย (University of Central Lancashire, UCLan) ประเทศอังกฤษ, มหาวิทยาลัยเวล (University of Wales Institute,Cardiff) ประเทศอังกฤษ
 • การศึกษาดูงานพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ โรงเรียนกีฬาประเทศสิงคโปร์ (Singapore Sports School), Hwa Chong Institution, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์
 • การศึกษาดูงานพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ Korea National Sport University, Korea Sport Science Institute ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้)
 • การศึกษาดูงานพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ Japan Institute of Sports Sciences, Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น
 • การศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านพลศึกษา กีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ สมาพันธ์วิทยาศาสตร์การกีฬา และพลศึกษาสากล ICSSPE (INTERNATIONAL COUNCIL OF SPORT SCIENCE AND PHYSICAL EDUCATION, BERLIN, GERMANY, สโมสรฟุตบอลอาชีพ AZ ALKMAAR ประเทศเนเธอร์แลนด์, ศึกษาดูงานการผลิตอุปกรณ์ยิมนาสติกระดับโลก JANSSEN&FRITSEN ประเทศเนเธอร์แลนด์, ศึกษาดูงานสนามกรีฑาทันสมัยที่ใช้ในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก ประเทศเบลเยี่ยม
 • การศึกษาดูงานพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ New South Wales Institute of Sport ประเทศออสเตรเลีย
 • การศึกษาดูงานพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ Millennium Institute of Sport and Health ประเทศนิวซีแลนด์
 • การศึกษาดูงานตามหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สถาบันการพลศึกษา ณ International Academy of Sports Science & Technology , Swiss Olympic Association ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
 • การศึกษาดูงานตามหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สถาบันการพลศึกษา ณ Centro Universitario Sportivo Roma ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี
 • ศึกษาดูงานการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเนตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 7 กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
 • ศึกษาดูงานตามหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.รุ่นที่ 72) เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
 • ศึกษาดูงานตามหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.รุ่นที่ 72) เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ประชุมความร่วมมือทางการศึกษาด้านพลศึกษาและกีฬา ณ New South Wales Institute of Sport ประเทศออสเตรเลีย
 • ศึกษาดูงานด้านโทรคมนาคม Expo Comm Wireless JAPAN 2012 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ศึกษาดูงาน และจัดทำบันทึกความเข้าใจ (M.O.U.) กับมหาวิทยาลัย Sheffield Hallam University ,York St John University , Plymouth University ประเทศสหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่ (อังกฤษ)
 • ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอุปกรณ์กีฬา ณ Actiform Z5 Center , ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ Humboldt, University of Berlin ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส, ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เกียรติ ประวัติและรางวัลที่ได้รับ

 • 16 ม.ค.2545 สมาชิกคุรุสภาดีเด่น รางวัลยอดเยี่ยม ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้ช่วยผู้บริหาร สถานศึกษา ประเภทมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอเมืองนครสวรรค์
 • 16 ม.ค.2545 ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์
 • 5 ต.ค.2545 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 เป็นที่ประจักษ์ชัด คุรุสภา
 • 27 ต.ค.2545 ข้าราชการครูดีเด่น ชมรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย
 • 20 มิ.ย. 2551 ผู้บริหารดีเด่น สถาบันการพลศึกษา
 • 1 เม.ย.2553 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • 29 ก.ค.2553 โล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน มีดังนี้

 • จ.ม. เมื่อ 5 ธันวาคม 2538
 • ต.ม. เมื่อ 5 ธันวาคม 2545
 • ท.ม. เมื่อ 5 ธันวาคม 2547
 • ท.ช. เมื่อ 5 ธันวาคม 2549

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *