สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมเป็นวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอน เมื่อปีการศึกษา 2522 ได้เปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยพลศึกษา เป็น วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ ตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2522 ปีการศึกษา 2525 วิทยาลัยพลศึกษกรุงเทพ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 69 หมู่ 3 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

         ปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพได้สมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) ตามโครงการสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา) เทียบ 4 ปี ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับวิทยาลัยพลศึกษา กรุงเทพ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี การศึกษา(พลศึกษา) เทียบ 4 ปี

      ในปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยพลศึกษาได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะเป็น สถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเปิดสอนในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ดังนั้น หลักสูตรเดิมที่เปิดสอนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้สิ้นสุดโครงการตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ปัจจุบันสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์  และคณะศึกษาศาสตร์

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬา
  • สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว
3.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
  • สาขาวิชาพลศึกษา
เว็บไซต์  : www.ipebk.ac.th
โทรศัพท์  : 0-2546-1301, 0-2546-1473
โทรสาร : 0-2546-1300
ปรัชญา
  • สร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์
  • เป็นสถาบันชั้นนำ ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษากีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพ และนันทนาการในระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
พันธกิจ
  • ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ สื่อสารการกีฬาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพมีจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
  • พัฒนาองค์กรความรู้ การศึกษา งานวิจัย
  • ส่งเสริมบริการทางวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
  • ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการละเล่น พื้นบ้านและกีฬาไทย