ปรัชญา

 • สร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

 • “เป็นสถาบันในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพ และสื่อสารการกีฬา ในระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมและมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ สื่อสารการกีฬาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณภาพมีจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
 • พัฒนาองค์ความรู้ การศึกษา งานวิจัย
 • ส่งเสริมบริการทางวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
 • ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
 • การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เพื่อให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ของสังคม
 • การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 • การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพ และสื่อสารการกีฬา
 • การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ กีฬา และอาคารสถานที่แก่สังคม
 • การส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
 • การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและกีฬากับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

อัตลักษณ์

 • “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

เอกลักษณ์

 • “สถาบันผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ”

เป้าหมาย

 1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพ
 2. มีการบริการวิชาการด้านพลศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานทั้งในและนอกคณะวิชา และสถาบัน เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม
 3. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
 4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ