บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2564

คุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุง มกราคม 2563)

คุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 คุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562

*******************************************************************

KTB Corporate Online  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านธนาคาร

แบบฟอร์มบันทึกข้อความแแจ้งซ่อม

แบบฟอร์มการขอใช้รถราชการ

ใบเบิกพัสดุ/ครุภัณฑ์

ใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์

ใบคืนพัสดุ/ครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ  มกราคม  2561

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ มีนาคม 2560

บัญชีราคามาตรฐา่นครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ  สิงหาคม 2559

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พศ 2562 สถาบันการพลศึกษา

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พศ 2561

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐา่นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พศ 2560

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พศ 2559

*******************************************************************

ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬายิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 3 รายการ

ร่างเอกสารประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬายิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ

ร่างเอกสารประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 รายการ

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท) รายการครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 8 รายการ จำนวน 1 ชุด 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 3 คณะ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ๓ คณะ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 3 คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference  TOR  และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ครั้งที่ 2

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑ แห่ง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ๓ ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอเก่า) วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ๓ ชุด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอชายเก่า)  วิทยาเขตกรุงเทพ  ตำบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จำนวน ๑ งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอชายเก่า)  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอชายเก่า) จำนวน ๑ งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ  ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงโรงกรองน้ำดื่ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  ๑ แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงกองน้ำดื่ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  ๑ แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง  ครั้งที่ ๒ 

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ  ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑  แห่ง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑ แห่ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณงานปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ๑ แห่ง 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑ แห่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ครุภัณฑ์การศึกษา กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ ๒

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ ๒

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน  5  รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูง อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๓ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โรงรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๒ ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๕ รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  27022563

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ เครื่อง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  18022563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖  รายการ  ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับสรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  1 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ครุภัณฑ์การศึกษา กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงโรงอาหาร  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 1 แห่ง 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก จำนวน 5 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับสรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม ๑ แห่ง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงโรงอาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโรงยิมส์เทควันโด

ราคากลาง ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบโรงยิมส์เทควันโด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ราคากลาง ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์  วิทยาเขตกรุงเทพ  ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศขายทอดตลาด    บ้านพักเลขที่ 2-6 และบ้านพักคนงานเลขที่ 1

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ งาน

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน

ร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ฝึกอบรม  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ๑  แห่ง

ประกาศราคางานจ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนน  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ๑ แห่ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์ฝึกอบรม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ฝึกอบรม  วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงวภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ฝึกอบรม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  ตำบลทรายมูล  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและตารางเปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ฝึกอบรม วิทยาเขตกรุงเทพ  ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

 

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการปพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว381 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐

หนังสือเวียน ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การใช้ลายมือขื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว164 ลววันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว381 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจารเตรียมกาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว312 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว332 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎหระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ( ฉบับที่2) 

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

บทสรุปกฏกระทรวง การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับที่2) 

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเ็กทรอนิกส์

หนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/022120 ลววันที่ 31  พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์กรณ๊การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

หนังสือเวียนที่ กค 0412.5/ว29 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ หค (กวจ) 0405.2/ว347 ลววันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง(2)

หนังสือเวียน ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว54 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลง คุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)  0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)  0405.2/ว 89  ลงวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)  0405.2/ว 279  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว155  ลงวันที่ 23 มีนาคม  2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว22315 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ข้อหารือการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระบเียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตัวอย่าง TOR ตาม ว.89

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่่ ๒)  พ.ศ.๒๕๖๔ “การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด”

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 279 เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (1)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ว89 / ว164

ตัวอย่างเอกสารการประกวดราคางานซื้อ ตาม ว89 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ที่ กค 0410. 3/ ว 43  ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่องคู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 423  ลงวันที่  10 กันยายน 2563 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นอย่างต่อเนื่อง

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามสัญญาได้ทัน  มีผลย้อนหลัง

ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 225 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่องการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา 

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว214 ลงวันที่ 18  พฤษภาคม  2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 214 ลงวันที่ 18 พค63 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ  การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้องของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว173 ลว 27 เมษายน 2563 การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว171  ซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิท 19 

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ด่วนที่สุด ที่ กค กวจ 0405.4/577 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562  เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว476 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด ที่ กค กวจ 0405.4/552 ลงวันที่ 22  พฤศจิกายน 2562  เรื่องการอนุมัติยกเว้นหรือการผ่อนผันไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค กวจ 0405.4/520 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562  เรื่อง แนวทางด่วนปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ 

ด่วนที่สุด ที่ กค กวจ 0405.2/ ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562  เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.5/ว 374  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว350 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคล้งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3 / ว 476 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 เรื่อง  การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว54 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการกำหนดเรื่อง ข้อจกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจรติในการจัดซื้อจัดจ้างและตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอตามที่คณะกรรมการ ปปช  กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

ที่ กค 0433.4/ว 456 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2562 เรื่อง ขอปรับปรุงการให้บริการชำระเงินค่าเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว254  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการับของแถม

ด่วนที่้สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 457 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว452 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ที่ กค 0402.5/ว76 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระะหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การกันเงินและการขยายเวลาเบิกเงิน

การจัดทำบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่กค 0402.5 / ว 414 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่องการเตรียมปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว125   ลงวันที่ 29 สิงหาคม  2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน 

วิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบรีิหารงบประมาณรายจ่าย และการพกเงินงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์ งปม 2562 ไปพลางก่อน

ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง กำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 149  เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว151 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติ              ที่เกี่ยวข้อง ( อ. อธิวัฒน์)

คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมพัสดุและหารจำหน่ายพัสดุ (ตัวอย่าง)

สรุปสาระสำคัญหนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 58)  เรื่องการกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมหนังสือเวียน ตอบข้อหารือ  เดือน พฤษภาคม 2562

รวมหนังสือเวียน ตอบข้อหารือ เดือน เมษายน 2562

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธื 2562 เรื่อง การศ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 144 ลงวันที่ 25  มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว149 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ฺBOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว118  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

ที่ื กค กวจ 0405.2/ว119 ลงวันที่  12  มีนาคม 2562แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)  0405.2/ว 117 ลงวันที่  12 มีค 62  เรื่องการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณา ค่าตอบแทน ใช้สอย  วัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561  สำนักงบประมาณ

การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง จำนวน 4 ฉบับ
ว 116 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
ว 117 การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
ว118 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
ว119 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

หนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว117 ลว.12 มีค. 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบความชำนุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน
– กรณีพัสดุที่มีระยะเวลารับประกันน้อยกว่า 6 เดือน ให้ดำเนินการตรวจสอบก่อนสิ้นสุดสัญญา 15 วัน
– กรณีพัสดุที่มีระยะเวลารับประกันเกินกว่า 6 เดือน ให้ดำเนินการตรวจสอบก่อนสิ้นสัญญา 30 วัน

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 5) 

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว94 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25602 ข้อ 168

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว82  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง(1)

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว83  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183

ที่ กค 0405. 2/ว 62  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์  2562 เรื่อง  แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e GP

ที่ กค (กวจ)0405. 2/ว 54 ลงวันที่   1 กุมภาพันธ์  2562 เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง  ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ปปช กำหนด ออกจากประกาศและเอกสารเชิญชวน

ที่ กค 0405.2 / ว 63  ขอยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2 / ว 50  ลงวันที่ 31  มกราคม 2562

ที่ กค 0405 .2/ว 50 ลงวันที่  31  มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E GP

ด่วนที่สุด ทีี กค 0433/ว 49 เรื่องการจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 

หนังสือเวียน ด่วนที่สุดที่ กค กวจ 0405.2/ว1  ลงวันที่ 2 มกราคม 2562  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 กรณีนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559

การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ นร 0704/233 ลงวันที่ 18 มกราคม2553

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ นร 0702 / 251 ลงวันที่  20 มกราคม 2548 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุ พศ 2560

 

กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาหรือข้อตกลงลงนามแล้ว จะต้องส่งให้ใครบ้าง

การเบิกค่าใช้จ่าย  ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย

กรณีการปิดอากรณ์แสตมป์ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลง

กรณีสัญญาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)  วันที่  1  กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 

รับผิดชอบข้อมูลโดย

นางสาวจันทิมา   ศรีวิลัย
นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

พบปัญหาหรือต้องการเสนอแนะโปรดติดต่อ    02-5461301 ต่อ 162  หรือ  ipebk@tnsu.ac.th