แผนปฏิบัติการ  

—————————————————————————————————————————————————

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนยุทธศาสตร์

—————————————————————————————————————————————————

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

—————————————————————————————————————————————————

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>