**************************************************************************

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561