โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำแผนปฎิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2