Download


 

            ตารางเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปี 256… ภาคเรียนที่…

            ใบขอรหัสอินเตอร์เน็ทภายในภายในมหาวิทยาลัยฯ

            ตัวอย่างบันทึกขอใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

            ตัวอย่างใบแจ้งการตรวจสอบ/แก้ไข อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

            ตัวอย่าง พส .1 ใช้สำหรับเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติ