วิสัยทัศน์
ศูนย์วิทยบริการ? เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ? เทคโนโลยี? พัฒนาบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

พันธกิจ
1. ให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. ให้บริการในบรรยากาศที่ดี? เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง

ปรัชญา
ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งสารสนเทศ? เทคโนโลยี? เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้

ปณิธาน
ศูนย์วิทยบริการเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการของสถาบันการพลศึกษา? วิทยาเขตกรุงเทพ และชุมชน? มีการจัดการที่มีทรัพยากรสารสนเทศ? และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ? การส่งเสริม? และสนับสนุนภารกิจของสถาบันการพลศึกษา? วิทยาเขตกรุงเทพ? ทั้งในด้านการเรียนการสอน? การวิจัยการบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
2. เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ? ด้วยเทคโนโลยี
3. ให้บริการแก่ชุมชนและบุคลากรเพื่อการศึกษาค้นคว้า
4. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี