วิสัยทัศน์
ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศและเทคโนโลยี พัฒนาบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

พันธกิจ
1. ให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. ให้บริการในบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง

ปรัชญา
ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้

ปณิธาน
ศูนย์วิทยบริการเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ และชุมชน มีการจัดการที่มีทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ การส่งเสริม และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
2. เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
3. ให้บริการแก่ชุมชนและบุคลากรเพื่อการศึกษาค้นคว้า
4. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี