**************************************************************************************

*********************************************************************************

******************************************************************************

17 พฤษภาคม 2565
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

******************************************************************************

28 กุมภาพันธ์ 2565
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนขอจริยธรรมงานวิจัย” โดย ได้เรีบเกียติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราวัฒน์ ขจรศิลป์ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

******************************************************************************

24 กุมภาพันธ์ 2565
รศ.ดร วิทเวช วงศ์เพม รองอธิการบดี วิทยาเขตกรุงเทพ ร่วมหารือกับ 
ฝ่ายวิจัยฯ งานการเงิน และงานพัสดุ เพื่อกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


******************************************************************************

1 กันยายน 2564
ฝ่ายวิจัยฯ จัดโครงการคลินิกวิจัยให้ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 2 สร้างเครื่องมือสถิติ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  ลัภนโชคดี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้


**************************************************************************************
13 สิงหาคม 2564
ฝ่ายวิจัยฯ จัด
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมศาสตร์ทางด้านกีฬาผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ดังนี้
1. ศ.ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร,  

2. ศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุฒิตระกูล
4. ดร.ณัฎฐพัชร มณีโรจน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์**************************************************************************************
2 กรกฎาคม 2564
ฝ่ายวิจัยฯ จัดโครงการคลินิกวิจัยให้ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 3 การเขียนบทความวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่
 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย  เทียนทอง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้**************************************************************************************
30 มิถุนายน 2564
ฝ่ายวิจัยฯ จัดโครงการคลินิกวิจัยให้ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 1 แนวทางการวิจัยและพัฒนา(R&D) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย  เทียนทอง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้


**************************************************************************************
24 มีนาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์  วิศาลาภรณ์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยให้กับผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563


**************************************************************************************
24 มีนาคม 2564
งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์

**************************************************************************************

15 มีนาคม 2564
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาเขตกรุงเทพ ร่วมกับคณะกรรมการงานวิจัยและผู้ร่วมประชุมทดลองใช้ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Information Services ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดข้อมูลเสียงและวีดีโอ ได้ที่
Google Drive
รหัสเข้าใช้งาน

*************************************************************************************

25 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการงานวิจัยฯ ครั้งที่ 2 / 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อพิจารณาผลการติดตามงานวิจัย งบประมาณ 2564 และการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ปี 2563

**************************************************************************************

18 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการงานวิจัยฯ ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อติดตามการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณ ปี 2564

**************************************************************************************

22 ตุลาคม 2563
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563 และจัดทำร่างแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ ได้จัดมีการอบรม  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมพ์มาศ หงษ์สมบัติ ให้ความรู้ในการเขียนหัวข้อในการเสนอขอรับงบประมาณงานวิจัยระดับชาติ

********************************************

25 กันยายน 2563
คณะกรรมาธิการกีฬาเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยประกอบด้วย
พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง
พลเอกประสาท  สุขเกษตร
นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา
ดร.ชาญวิทย์  ผลชีวิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้รับชมการสาธิตผลงานนวัตกรรมด้านการกีฬาของนักศึกษาและผลงานวิจัยของบุคลากร

 

********************************************

image

Thailand Research Expo 2020
อาจารย์กนกรัชต์  ต่วนชะเอม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุกล  อริยสัจสี่สกุล ส่งผลงานเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)”  เรื่อง “ศักยภาพของชุมชนในด้านการออกกำลังกายแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบึงน้ำรักษ์ จังหวัดปทุมธานี”
อ่านต่อ..

********************************************

นักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุกล อริยสัจสี่สกุล 
นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2. อาจารย์วาสินี  ทิพย์ศร
นักวิจัยดีเด่น คณะศิลปศาสตร์
3. อาจารย์กนกรัชต์ ต่วนชะเอม

นักวิจัยดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์
4. ดร.เกสสุนี ทวีแก้ว

นักวิจัยดีเด่น ผู้เพยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์
นักวิจัยดีเด่น ผู้เพยแพร่งานวิจัยระดับชาติ
********************************************

image

3 กรกฎาคม 2563
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมโครงการคลินิควิจัย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ต้องการของบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย เสนอโครงร่างงานวิจัย และนำเสนอต่อที่ประชุม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติในการให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร. สาลี่ สุภาภรณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย บุญรอด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล

********************************************

image

5 มิถุนายน 2563
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเชิญหัวหน้างานประกัน 3 คณะ และหัวหน้างานวิจัย 3 คณะ เพื่อติดตามการดำเนินงาน หลังจากสถานการณ์โควิท ที่ทำให้การดำเนินงานบางโครงการ ไม่เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงาน

***************************************************

image

24 ธันวาคม 2562
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านงานวิจัย ประจำปีงงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง การขอจริยธรรมงานวิจัย เพื่อให้บุคลากรทราบถึงขั้นตอนและวิธีการขอจริยธรรมวิจัย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของการวิจัยในยุคปัจจุบันนี้

**************************************************

งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  จัดนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้งานด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้โดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ และจัดการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา ในประเภทนำเสนอแบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ และผลงานนวัตกรรม

—————————————————————————————————————————————–

งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมทบทวนงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ อาคารศูนย์ฝึก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 และครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ ให้ความรู้การเขียนรายงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้การเขียนงานวิจัยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

——————————————————————————————————————————————–

 


งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมทบทวนงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ อาคารศูนย์ฝึก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องจากครั้งที่ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ให้ความรู้ในการเขียนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเตรียมบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

—————————————————————————————————————————————

บุคลากรสถาบันการพลศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ
“การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย”
ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

  

  

************************************

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7

7th Institute of Physical Education International Conference 2017
Theme : Sports, Health, Recreation and Tourism : The Added Economic Value              28th – 30th June, 2017 At Town in Town, Bangkok, Thailand

http://i.imgur.com/ANS7L7z.jpg

http://i.imgur.com/04Pe9cI.jpg http://i.imgur.com/cUQsagX.jpg

————————————————————————————————————————————-

การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
8 – 10 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

   

************************************
การประชุมคลีนิค วิจัย ครั้งที่ 1  วันที่ 28 เมษายน 2560


 

 

 

************************************
Research And Innovation Day 2017
15 กุมภาพันธ์ 2560

***********************************
โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ทบทวนนโยบายและแผนงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์
7 – 8 ธันวาคม 2559 ณ ภูเขางามรีสอร์ท
**********************************

ข้อมูลเก่า

งานวิจัย

เอกสารอบรมวิจัย