• FUTSAT FOR FUN จัดทำโดยงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะศึกษาศาสตร์
  • ลีลาศเพื่อสุขภาพ จัดทำโดยงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะศึกษาศาสตร์