**********************************************************
**********************************************************


ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
*ปีการศึกษา 2563* ระดับ หลักสูตร/คณะ / วิทยาเขต
(ผ่านที่ประชุมสภาฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2564)
ดาวน์โหลดได้
ที่นี่

*********************************************************

24 พฤษภาคม 2565
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดการอบรมโครงการการจัดการความรู้ (knowledge Management: KM) กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ และพิจารณาผลงานสื่อบทเรียนออนไลน์ ตามประกาศ การส่งประกวด “บทเรียนออนไลน์” เพื่อการจัดการความรู้ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) 

*********************************************************

5 พฤษภาคม 2565
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต เพื่อรายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

*********************************************************

26 เมษายน 2565
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารภาคกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมเลขยานนท์ อาคารวิทยบริการ

***********************************************************************

21 เมษายน 2565
การประชุมโครงการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษา “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)” ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต โดยมี รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข เป็นวิทยากรการอบรม

***********************************************************************


28 มกราคม 2565
การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 5.12 การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับวิทยาเขต เพื่อรายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

**********************************************************

18 มกราคม 2565
โครงการอบรมจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยวิทยากร อาจารย์ฐิญาภา เสถียรคมสรไกล อบรมการใช้โปรแกรม canva และแอปพลิเคชั่นเสริม ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

**********************************************************

22 ธันวาคม 2564
โครงการประชุมการจัดการความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ของอาจารย์ในวิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564

**********************************************************
**********************************************************

15 ธันวาคม 2564
โครงการอบความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา 3 คณะ โดยวิทยากร อาจารย์ณรัช เจริญศิลป์ ผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้นักศึกษารับทราบถึงความสำคัญและบทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

**********************************************************
**********************************************************

27 สิงหาคม 2564
โครงการสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวนแผน และพัฒนาระบบกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

**********************************************************
**********************************************************

15 – 16  กรกฎาคม 2564 
รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบการประชุมทางไกล  Video Conferent  ปีการศึกษา 2563  ระดับคณะ / วิทยาเขต โดยคณะกรรมการผู้ประเมินประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์   มีสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  ไกรเพชร
อาจารย์ชวนชม  อาษา
อาจารย์ณัฐฐ์กฤตา  แสงประเสริฐธารี

**********************************************************
**********************************************************

 

16 ธันวาคม 2563 http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/01/NewAlt.gif
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมร่วมกับฝ่ายและคณะฯ ในการทบทวนแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2562 และจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเลขยานนท์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

**********************************************************
**********************************************************

16 – 17 มิถุนายน 2563
การประเมินคุณภาพระดับคณะ และระดับวิทยาเขต โดยคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2563 ได้แก่
1. รศ ดร ถวัลย์ ฤกษ์งาม                  ประธานกรรมการ

2. จ.ส.อ.อเนชา เพียรทอง                กรรมการ
3. ผศ.จงรักษ์  กะรัมย์                      กรรมการ
4. อาจารย์นนทิชา  เจษฎาเมธีวี         เลขานุการ

**********************************************************
**********************************************************

เครื่องมือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 – 2566

**********************************************************
**********************************************************

  – คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2566
หลังการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ทาง video conference
(กดที่รูป เพื่อดาวน์โหลด)

  – แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะและวิทยาเขต ปีการศึกษา 2562 – 2566
…………….ระดับคณะ
…………….ระดับวิทยาเขต

**********************************************************
**********************************************************

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ลงระบบ TNSU QA ได้ ที่นี่

**********************************************************

แบบฟอร์มประกอบการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มSAR หลักสูตร ป.ตรี 62

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ตัวบ่งชี้ 2.2

แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ตัวบ่งชี้ 2.1

*********************************************************

http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/01/NewAlt.gif
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563

**********************************************************

วันที่  16 ธันวาคม 2562
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมทบทวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ให้เกียรติบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา และทบทวนข้อเสนอแนะรายตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการผู้ประเมิน

******************************************
วันที่  1 – 2 สิงหาคม 2562
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี คณะกรรมการผู้ตรวจ ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์  ฤกษ์งาม                  ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยูรสิน  วัฒนพยุงกูล        กรรมการ
  3. อาจารย์โรจน์รวี  ชัยรัตน์                                      กรรมการ
  4. อาจารย์ณัฏฐ์กฤตา  แสงประเสริฐธารี                  กรรมการและเลขานุการ

************************************************************
วันที่  26 มิถุนายน 2562
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการจัดทำรายงานการประเมินประเมินตนเอง 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ รำไพ ศูนย์จันทร์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันการพลศึกษา และเป็นประธานผู้ตรวจการประเมินระดับหลักสูตรพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 รูปเพิ่มเพิ่มเติม
      
 

************************************************************
วันที่  22 พฤษภาคม 2562
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์  วิศาลาภรณ์ ให้ความรู้ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ระดับ    ปีการศึกษา 2561
                     

************************************************************
วันที่   28 มีนาคม  2562
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาชั้น ปี 1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงความหมายและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี อาจารย์นวเนตร สังข์สมบูรณ์ อาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานประกันคุณภาพ และยังเป็นคณะกรรมการผู้ประเมินระดับหลักสูตร / คณะ / วิทยาเขต เป็นวิทยากร

 

************************************************************

ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล และบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” (Knowledge Management: Innovative University) ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

************************************************************
วันที่   12 – 13 ธันวาคม  2561
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวน นโยบาย และแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี  อาจารย์สุมาลี ติยศิวาพร อาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานประกันคุณภาพ และเป็นคณะกรรมการผู้ประเมินระดับคณะ / วิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560 เป็นวิทยากร

************************************************************

ลิงค์ดาวน์โหลด เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ (คลิกที่รูป)
“สมศ. ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ ยุค 4.0”

***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************

ปีการศึกษา 2560

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

https://i.imgur.com/HLkGvfE.jpg

https://i.imgur.com/2IfyuzY.jpghttps://i.imgur.com/wEpPJu5.jpg

***********************************************************

ข้อมูลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์ม SAR 2560 ระดับวิทยาเขต
แบบฟอร์ม SAR 2560 ระดับคณะ
แบบฟอร์ม SAR 2560 ระดับหลักสูตร
แบบฟอร์ม SAR 2560 สำนักงานรองอธิการบดี
แบบฟอร์ม SAR 2560 สำนักงานรองคณบดี
แบบฟอร์ม SAR 2560 สำนักงานกีฬา
คู่มือระดับคณะ 1.4
คู่มือระดับคณะ 2.3
คู่มือระดับคณะ 5.2
คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1
คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2
คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 3
คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 4
คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5
คู่มือระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 6

***********************************************************

ระบบ IPEQA ระดับหลักสูตร และคณะ

***********************************************************
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

***********************************************************
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวน นโยบายและแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ วงรอบปีการศึกษา 2560
13 – 14 ธันวาคม 2560

 

**********************************************************

รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและวิทยาเขต
ปีการศึกษา 2559
7 – 8
สิงหาคม 2560

***********************************************************
การประเมินตัวบ่งชี้สำนักงานรอง สำนักงานกีฬา และคณะ
14 กรกฎาคม 2560

 


 

***********************************************************

การประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง วงรอบปีการศึกษา 2559
วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560

 

 

***********************************************************
การประชุมการติดตามการดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2559
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

***********************************************************

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2559

14 มีนาคม 2560

– ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาทั้ง 3 คณะ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

*************************************************************

โครงการสรุปทบทวนผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2558
15 ธันวาคม 2560
  

  

*************************************************************

เอกสารดาวน์โหลดงานประกันคุณภาพการศึกษา

…..

***********************************************

************************************************

 

———————————————————————————————

รับผิดชอบข้อมูลโดย

นางสาวเพียงธาร เอกบุศย์      :    หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวนันทวรรณ  เพชรล้ำ   :    เจ้าหน้าที่งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวชนัญธิดา  บุญยรังคะ  :    เจ้าหน้าที่งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

——————————————
พบปัญหาหรือต้องการเสนอแนะโปรดติดต่อ
rsqa.tnsubkk@gmail.com

—————————————————————————————————