คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ฉบับผ่านสภาสถาบัน

ปก       ส่วนนำ        ระดับหลักสูตร         ระดับคณะ          ระดับวิทยาเขต

————————————————————————————————————–


    

************************************************

************************************************

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

https://i.imgur.com/HLkGvfE.jpg

https://i.imgur.com/2IfyuzY.jpghttps://i.imgur.com/wEpPJu5.jpg