– คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2566
หลังการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ทาง video conference (แก้ไข พค 64)
        
***********************************************************
– คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2566
หลังการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ทาง video conference (แก้ไข พค 64)
1111

999
**รายละเอียดเพิ่มเติม เกณฑ์ตัวบ่งชี้ ระดับคณะและระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2563**
***********************************************************
– คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2566
หลังการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ทาง video conference
(กดที่รูป เพื่อดาวน์โหลด)


ในระดับหลักสูตร ยังคงใช้เกณฑ์การประเมินของปี 2557

———————————————————————————————————–

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ปก       ส่วนนำ        ระดับหลักสูตร         ระดับคณะ          ระดับวิทยาเขต

————————————————————————————————————–


    
************************************************

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

https://i.imgur.com/HLkGvfE.jpg

https://i.imgur.com/2IfyuzY.jpghttps://i.imgur.com/wEpPJu5.jpg