ข่าวกิจกรรม

ประกาศรหัสนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารการกีฬา สาขาท่อง

Read More

ประกวดราคา

นโยบายสถานศึกษา

Facebook

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วีรศักดิ์   วิศาลาภรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม…

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

ผู้บริหาร

นายปริวัฒน์  วรรณกลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม…

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา