ข่าวกิจกรรม

ประกวดราคา

นโยบายสถานศึกษา

Facebook

ผู้บริหาร

รศ.ดร.วิทเวช   วงศ์เพม

รายละเอียดเพิ่มเติม…

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

ผู้บริหาร

นายปริวัฒน์  วรรณกลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม…

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา