ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกร

Read More

ประกวดราคา

นโยบายสถานศึกษา

Facebook

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วีรศักดิ์   วิศาลาภรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม…

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

ผู้บริหาร

นายปริวัฒน์  วรรณกลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม…

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา