SAR ปีการศึกษา 2560 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
ระดับวิทยาเขต

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2561
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ
ระดับวิทยาเขต

********************************************


ปีการศึกษา 2561  Animated Gif New (34)
ระดับหลักสูตร
    หลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ
     หลักสูตรสื่อสารการกีฬา
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
     หลักสูตรศึกษาศาสตร์
ระดับคณะ / วิทยาเขต
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต

ปีการศึกษา 2560
ระดับหลักสูตร
    หลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ
     หลักสูตรสื่อสารการกีฬา
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
     หลักสูตรศึกษาศาสตร์
ระดับคณะ / วิทยาเขต
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต

ปีการศึกษา 2560
ระดับหลักสูตร
    หลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ
     หลักสูตรสื่อสารการกีฬา
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
     หลักสูตรศึกษาศาสตร์
ระดับคณะ / วิทยาเขต
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต