ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ
ระดับวิทยาเขต

********************************************


ปีการศึกษา 2562  Animated Gif New (34)
ระดับคณะ / วิทยาเขต (ผ่านสภาฯวันที่ 5 ตุลาคม 2563)
    คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต

ปีการศึกษา 2561
ระดับหลักสูตร
    หลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ
     หลักสูตรสื่อสารการกีฬา
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
     หลักสูตรศึกษาศาสตร์
ระดับคณะ / วิทยาเขต
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต

ปีการศึกษา 2560
ระดับหลักสูตร
    หลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ
     หลักสูตรสื่อสารการกีฬา
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
     หลักสูตรศึกษาศาสตร์
ระดับคณะ / วิทยาเขต
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต