แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ
ระดับวิทยาเขต
—-
********************************************

ปีการศึกษา 2563
SAR ระดับวิทยาเขต (PDF) (Word)

********************************************


ปีการศึกษา 2563  Animated Gif New (34)
(ผ่านที่ประชุมสภา วันที่ 25 ตุลาคม 2564)
ระดับคณะ / วิทยาเขต
     คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต
ระดับหลักสูตร
      สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
……สาขาสื่อสารการกีฬา
……สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
……สาขาพลศึกษา
————————————————-
ปีการศึกษา 2562
ระดับคณะ / วิทยาเขต
    คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต
————————————————-
ปีการศึกษา 2561
ระดับหลักสูตร
    หลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ
     หลักสูตรสื่อสารการกีฬา
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
     หลักสูตรศึกษาศาสตร์
ระดับคณะ / วิทยาเขต
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต
————————————————-
ปีการศึกษา 2560
ระดับหลักสูตร
    หลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ
     หลักสูตรสื่อสารการกีฬา
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
     หลักสูตรศึกษาศาสตร์
ระดับคณะ / วิทยาเขต
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต