********************************************
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ
ระดับวิทยาเขต
—-
********************************************

ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ
ระดับวิทยาเขต

********************************************


ปีการศึกษา 2563  Animated Gif New (34)
ระดับคณะ / วิทยาเขต
     คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต
————————————————-
ปีการศึกษา 2562
ระดับคณะ / วิทยาเขต
    คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต
————————————————-
ปีการศึกษา 2561
ระดับหลักสูตร
    หลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ
     หลักสูตรสื่อสารการกีฬา
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
     หลักสูตรศึกษาศาสตร์
ระดับคณะ / วิทยาเขต
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต
————————————————-
ปีการศึกษา 2560
ระดับหลักสูตร
    หลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ
     หลักสูตรสื่อสารการกีฬา
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
     หลักสูตรศึกษาศาสตร์
ระดับคณะ / วิทยาเขต
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      วิทยาเขต