การสนับสนุนทุนวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ปีงบประมาณ 2557 – 2565

***************************************