************************************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานการเตรียมความพร้อม ในการเรียนการสอน คณะศึกษาศาตร์ ปีการศึกษา 2564