1. นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
  2. อุปนายกสภาสถาบัน ได้แก่ อธิการบดี
  3. กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา
  4. กรรมการสภาสถาบันสามคน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต
  5. กรรมการสภาสถาบันหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากคณบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
  6. กรรมการสภาสถาบันสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของวิทยาเขตสามคน และข้าราชการครูของส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งคน
  7. กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเจ็ดคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก โดยคำแนะนำของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) ในจำนวนนี้ ให้มีผู้แทนนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวนหนึ่งคน?? ให้รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารเป็นเลขานุการ และให้สำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภาสถาบัน รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม ศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาสถาบัน? หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน คุณสมบัติของผู้รับเลือก ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตาม (4) (5) และ (6)? ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน