——————————————————————————————————————–

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ 
ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการทำรูปเล่มงานวิจัย/วิชาการ

——————————————————————————————————————–

แผนผังการดำเนินงาน

การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แผนผังการดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ