26

Apr 22

ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน

ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน    
Read More

30

Mar 22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง
Read More

24

Mar 22

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง  
Read More

23

Mar 22

งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   http://www.ipebk.ac.th/home/wp-content/uploads/2022/03/nnks-23.2.2022.pdf
Read More

18

Jan 22

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ  
Read More

13

Jan 22

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ  
Read More

10

Jan 22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ต่ำหว่า 1 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ต่ำหว่า 1 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ  
Read More

10

Jan 22

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬายิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 3 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬายิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 3 รายการ
Read More

27

Dec 21

ร่างเอกสารประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬายิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ

ร่างเอกสารประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬายิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ  
Read More

27

Dec 21

ร่างเอกสารประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ

ร่างเอกสารประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ
Read More

20

Dec 21

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
Read More

14

Dec 21

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 รายการ
Read More

2

Dec 21

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท) รายการครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 8 รายการ จำนวน 1 ชุด

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท) รายการครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 8 รายการ จำนวน 1 ชุด 
Read More

2

Dec 21

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 3 คณะ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 3 คณะ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Read More

30

Nov 21

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 8 รายการ
Read More

26

Nov 21

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ๓ คณะ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ๓ คณะ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   
Read More

16

Nov 21

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
Read More

16

Nov 21

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 3 คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 3 คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
Read More

8

Oct 21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

21

Sep 21

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

21

Sep 21

ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Read More

3

Sep 21

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference  TOR  และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  
Read More

26

Aug 21

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

20

Aug 21

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ครั้งที่ 2

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ครั้งที่ 2  
Read More

10

Aug 21

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  
Read More

27

Jul 21

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  
Read More

19

Jul 21

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน วิทยาเขตกรุงเทพ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน วิทยาเขตกรุงเทพ  
Read More

2

Jul 21

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

21

Jan 21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑ แห่ง  
Read More

23

Dec 20

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน    
Read More

22

Dec 20

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Read More

14

Dec 20

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒   
Read More

14

Dec 20

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง  
Read More

2

Dec 20

ร่างประกาศและร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง  
Read More

2

Dec 20

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางงานปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางงานปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกบอล วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง  
Read More

27

Nov 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ๓ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ๓ ชุด  
Read More

27

Nov 20

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Read More

26

Nov 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอเก่า) วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอเก่า) วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน
Read More

24

Nov 20

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  
Read More

18

Nov 20

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Read More

11

Nov 20

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ๓ ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ๓ ชุด  
Read More

10

Nov 20

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอชายเก่า) จำนวน ๑ งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอชายเก่า) จำนวน ๑ งาน    
Read More

4

Nov 20

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอชายเก่า) วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอชายเก่า) วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ งาน   
Read More

4

Nov 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ครั้งที่ 2  
Read More

27

Oct 20

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอชายเก่า) จำนวน ๑ งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย (หอชายเก่า) จำนวน ๑ งาน  
Read More

9

Oct 20

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒  
Read More

24

Sep 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงกรองน้ำดื่ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ๑ แห่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงกรองน้ำดื่ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ๑ แห่ง    
Read More

14

Sep 20

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ  ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒  
Read More

10

Sep 20

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงโรงกรองน้ำดื่ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ๑ แห่ง

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงโรงกรองน้ำดื่ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  ๑ แห่ง
Read More

10

Sep 20

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงกองน้ำดื่ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ๑ แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงกองน้ำดื่ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  ๑ แห่ง
Read More

9

Sep 20

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง ครั้งที่ ๒  
Read More

18

Aug 20

ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง  
Read More

17

Jun 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑ แห่ง  
Read More

4

Jun 20

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง  
Read More

2

Jun 20

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณงานปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณงานปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง 
Read More

15

Apr 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑ แห่ง  
Read More

10

Apr 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

31

Mar 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การศึกษา กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ ๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ครุภัณฑ์การศึกษา กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ ๒  
Read More

25

Mar 20

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
Read More

19

Feb 20

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ เครื่อง  
Read More

18

Feb 20

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
Read More

18

Feb 20

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
Read More

14

Feb 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖  รายการ  ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
Read More

12

Feb 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด  
Read More

4

Feb 20

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับสรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับสรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง    
Read More

28

Jan 20

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
Read More

20

Jan 20

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด  
Read More

17

Jan 20

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  1 เครื่อง  
Read More

17

Jan 20

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ครุภัณฑ์การศึกษา กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ  
Read More

17

Jan 20

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก จำนวน 2 ชุด  
Read More

17

Jan 20

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงโรงอาหาร  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 1 แห่ง   
Read More

17

Jan 20

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก จำนวน 5 รายการ  
Read More

16

Jan 20

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Read More

16

Jan 20

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด
Read More

16

Jan 20

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด  
Read More

16

Jan 20

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับสรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับสรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง  
Read More

15

Jan 20

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง    
Read More

6

Jan 20

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม ๑ แห่ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม ๑ แห่ง      
Read More

30

Sep 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโรงยิมส์เทควันโด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโรงยิมส์เทควันโด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

30

Sep 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

26

Sep 19

ราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน จ้างออกแบบปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน จ้างออกแบบปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก    
Read More

26

Sep 19

ราคากลาง ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบโรงยิมส์ เทควันโด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ราคากลาง ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบโรงยิมส์ เทควันโด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

23

Jul 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์  วิทยาเขตกรุงเทพ  ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
Read More

9

Jul 19

ประกาศขายทอดตลาด บ้านพักเลขที่ 2-6 และบ้านพักคนงานเลขที่ 1

  ประกาศขายทอดตลาด  บ้านพักเลขที่ 2-6 และบ้านพักคนงานเลขที่ 1 
Read More

3

Jul 19

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ งาน

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ งาน   
Read More

26

Jun 19

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน ร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน
Read More

26

Jun 19

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน
Read More

26

Jun 19

ร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน

ร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ งาน
Read More

4

Feb 19

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  ตำบลทรายมูล  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  
Read More

25

Jan 19

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ๑ แห่ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  ๑ แห่ง   
Read More

23

Jan 19

ตารางแสดงจำนวนเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างงานปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ตารางแสดงจำนวนเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างงานปรับปรุงคันดินสระฝึกเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

21

Jan 19

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ฝึกอบรม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ฝึกอบรม  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง  
Read More

8

Jan 19

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ฝึกอบรม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ฝึกอบรม  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง
Read More

7

Jan 19

ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์ฝึกอบรม

  ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์ฝึกอบรม 
Read More

3

Jan 19

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/053926 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้เสนอราคาไม่ยื่นบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ

  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/053926 ลงวันที่ 11 ธันวาคม  2561 เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้เสนอราคาไม่ยื่นบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  
Read More

3

Jan 19

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/ว 564 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา

  หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/ว 564 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
Read More

3

Jan 19

หนังสือเวียน ด่วนที่สุดที่ กค กวจ 0405.2/ว1 ลววันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 กรณีนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

  หนังสือเวียน ด่วนที่สุดที่ กค กวจ 0405.2/ว1  ลววันที่ 2 มกราคม 2562  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 กรณีนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
Read More

3

Jan 19

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/009066 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการและประกันสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิ

  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/009066 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการและประกันสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิ  
Read More

14

Dec 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน  ๑๑ รายการ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี    
Read More

11

Dec 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการศึกษา 11 รายการ ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการศึกษา 11 รายการ ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก
Read More

11

Dec 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถตัดหญ้านั่งขับ แบบ 3 พวงตัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถตัดหญ้านั่งขับ แบบ  3 พวงตัด  
Read More

21

Nov 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลทรายมูล จำนวน ๒ ชุด

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน  ตำบลทรายมูล  จำนวน  ๒ ชุด
Read More

21

Nov 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ  
Read More

14

Nov 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน วิทยาเขตกรุงเทพ จำนวน ๓ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน วิทยาเขตกรุงเทพ จำนวน ๓ ชุด
Read More

13

Nov 18

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11 รายการ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11  รายการ  ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Read More

13

Nov 18

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11 รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษื อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11  รายการ  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษื อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
Read More

7

Nov 18

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถตัดหญ้านั่งขับ แบบ ๓ พวงตัด ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ คัน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รถตัดหญ้านั่งขับ  แบบ  ๓  พวงตัด  ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี ๑ คัน    
Read More

6

Nov 18

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Read More

6

Nov 18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Read More

6

Nov 18

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   
Read More

5

Nov 18

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
Read More

5

Nov 18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
Read More

5

Nov 18

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Read More

5

Nov 18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
Read More

31

Oct 18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด
Read More

30

Oct 18

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน วิทยาเขตกรุงเทพ ๓ ชุด

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน วิทยาเขตกรุงเทพ ๓ ชุด
Read More

20

Aug 18

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ และงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ และงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
Read More

20

Aug 18

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ และงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ และงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์   วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
Read More

9

Aug 18

ที่ นร 0731.1 ว104 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่องซ่อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้คำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตมสัญญาแบบแรับราคาได้

  ที่ นร 0731.1  ว104 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561  เรื่องซ่อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้คำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตมสัญญาแบบแรับราคาได้ 
Read More

25

Jul 18

หนังสือเวียน ที่ กค กจว 0405.2 ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือเวียน ที่ กค กจว 0405.2  ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Read More

18

Jul 18

ราคากลางงานจ้างวางท่อระบายน้ำ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ราคากลางงานจ้างวางท่อระบายน้ำ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

18

Jul 18

ตารางแสดวงวงเงินราคากลางงานจ้างวางท่อระบายน้ำ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ตารางแสดวงวงเงินราคากลางงานจ้างวางท่อระบายน้ำ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

16

Jul 18

ราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา ซักรีด โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา ซักรีด โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

16

Jul 18

ตารางเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา ซักรีด โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ตารางเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา ซักรีด โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
Read More

11

Jul 18

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินรายได้)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินรายได้)  
Read More

22

Jun 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ครั้งที่ ๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ  ครั้งที่ ๒  
Read More

8

Jun 18

ว 258 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการณีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย

ว 258  เรื่องแนวทางปฏิบัติในการณีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย  
Read More

5

Jun 18

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๒

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๒
Read More

5

Jun 18

หนังสือเวียน ที่ กค กวจ 0405 2 ว 259 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

  หนังสือเวียน ที่ กค  กวจ  0405 2  ว 259  ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง  ลงวันที่  4  มิถุนายน  2561
Read More

5

Jun 18

ตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง งานก่อสร้างสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2

  ตารางแสดงวงเงิน  ราคากลาง งานก่อสร้างสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

4

May 18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) เข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) เข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ กรอกแบบฟอร์มการรายงานตัว  ที่นี่!
Read More

19

Apr 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๔ รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๔ รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก   
Read More

19

Apr 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน รั้ว และป้ายชื่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน รั้ว และป้ายชื่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
Read More

17

Apr 18

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์  3  ชั้น  วิทยาเขตกรุงเทพ  ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี  ๑  หลัง ครั้งที่ 2  
Read More

2

Apr 18

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ  
Read More

2

Apr 18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พร้อมราคากลางงานก่อสีร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พร้อมราคากลางงานก่อสีร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ  
Read More

14

Mar 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตกรุงเทพ   
Read More

27

Feb 18

ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

20

Feb 18

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรั้ว และป้ายชื่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรั้ว และป้ายชื่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก    
Read More

20

Feb 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคสล 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคสล 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
Read More

20

Feb 18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

13

Feb 18

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง

  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง
Read More

12

Feb 18

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

12

Feb 18

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรังถนน รั้ว และป้ายชื่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรังถนน รั้ว และป้ายชื่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง 
Read More

7

Feb 18

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตกรุงเทพ ๑ แห่ง
Read More

7

Feb 18

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ๑ สนาม

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ๑ สนาม
Read More

30

Jan 18

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสนามยิงธนู  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

24

Jan 18

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทโควตา)

  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทโควตา) รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทโควตา)
Read More

18

Jan 18

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

18

Jan 18

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ   
Read More

17

Jan 18

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตกรุงเทพ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตกรุงเทพ   
Read More

16

Jan 18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตกรุงเทพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตกรุงเทพ  
Read More

16

Jan 18

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน รั้ว และป้ายชื่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน รั้ว และป้ายชื่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

16

Jan 18

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน คสล.๔ ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน คสล.๔ ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก     
Read More

12

Jan 18

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ  
Read More

11

Jan 18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง  อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ  
Read More

11

Jan 18

ประกาศเผยแพร่แผนการขัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศเผยแพร่แผนการขัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตกรุงเทพ  
Read More

11

Jan 18

ร่างประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ครั้งที่ ๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ร่างประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ครั้งที่ ๒  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

11

Jan 18

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ครั้งที่ ๒

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ครั้งที่ ๒
Read More

9

Jan 18

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน คสล.๔ ชั้น ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน คสล.๔ ชั้น ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
Read More

9

Jan 18

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
Read More

5

Jan 18

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณงานปรับปรุง ถนน รั้ว และป้ายชื่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนายก

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณงานปรับปรุง ถนน รั้ว และป้ายชื่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนายก  
Read More

29

Dec 17

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารเรียน คสล.4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารเรียน คสล.4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก    
Read More

26

Dec 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   
Read More

21

Dec 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

12

Dec 17

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลางงานปรับปรุงแบบโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  ราคากลางงานปรับปรุงแบบโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

8

Dec 17

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

7

Dec 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน  ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด    
Read More

7

Dec 17

หนังสือเวียน ที่ กค 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 28 พย60 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128

หนังสือเวียน ที่ กค 0405.2/ว 452  ลงวันที่ 28 พย60 เรื่อง  แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128  
Read More

7

Dec 17

หนังสือเวียน ที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พย60 เรื่องการดำเนินการกรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

  หนังสือเวียน ที่ กค 0405.2/ว  453  ลงวันที่ 28 พย60 เรื่องการดำเนินการกรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
Read More

7

Dec 17

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๘ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๘ รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Read More

27

Nov 17

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน  8  รายการ  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
Read More

27

Nov 17

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก   
Read More

27

Nov 17

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก   
Read More

17

Nov 17

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

17

Nov 17

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

14

Nov 17

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน  ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ ชุด
Read More

14

Nov 17

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน 4 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก    
Read More

14

Nov 17

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

6

Nov 17

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3 ชุด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   3 ชุด   
Read More

3

Nov 17

หนังสือเวียนที่ กค 0506.2 ว 410 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

    หนังสือเวียนที่ กค 0506.2 ว 410  24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
Read More

3

Nov 17

หนังสือเวียน ที่กค 0402.2 ว 171 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการับเงินการนำส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสาร

  หนังสือเวียน ที่กค 0402.2 ว 171  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการับเงินการนำส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสาร
Read More

19

Oct 17

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
Read More

29

Sep 17

ด่วนที่สุด ที่ กค 0405 4 ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  ด่วนที่สุด ที่ กค 0405 4 ว 322  ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Read More

29

Sep 17

ด่วนที่สุด ที่ กค กวจ 0405 2 ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

ด่วนที่สุด ที่ กค กวจ 0405 2 ว 347  ลงวันที่ 8  กันยายน 2560  เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง  
Read More

29

Sep 17

ว 346 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

  ด่วนที่สุด ที่ กค กวจ  0405 2   ว 346  ลงวันที่  8 กันยายน 2560 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
Read More

29

Sep 17

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402 5 ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

  ด่วนที่สุด  ที่ กค 0402 5  ว  156  ลงวันที่ 19  กันยายน  2560  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
Read More

19

Sep 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม วิทยาเขตกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม วิทยาเขตกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
Read More

15

Sep 17

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารเรียน คสล ๔ ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารเรียน คสล ๔ ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

14

Sep 17

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ครั้งที่ ๒

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ครั้งที่ ๒
Read More

18

Aug 17

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้  ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว0220 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2560
Read More

18

Aug 17

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว262 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้  ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว262 ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2560  
Read More

18

Aug 17

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ กค 0402.5 / ว 307 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ที่ กค 0402.5 / ว 307 ลงวันที่  16 สิงหาคม  2560  
Read More

18

Aug 17

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ กค 0406.4 / ว 38 ลงวันที่ 28 เม.ย 2558

  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ที่ กค 0406.4 / ว 38 ลงวันที่  28 เม.ย 2558
Read More

18

Aug 17

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ กค 0406.4 / ว 132 ลงวันที่ 25 พย 2556

  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ที่ กค 0406.4 / ว 132 ลงวันที่  25 พย 2556
Read More

18

Aug 17

ประกาศผลผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุง 2 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ประกาศผลผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุง 2 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

18

Aug 17

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๒ (แก้ไขข้อผิดพลาด)

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๒ (แก้ไขข้อผิดพลาด)
Read More

17

Aug 17

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
Read More

17

Aug 17

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงอาคารซักรีด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงอาคารซักรีด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
Read More

17

Aug 17

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน คสล ๔ ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน คสล ๔ ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
Read More

17

Aug 17

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียน คสล ๔ ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียน คสล ๔ ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก   
Read More

17

Aug 17

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๒ (หลังได้รับคำวิจารณ์)

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๒ (หลังได้รับคำวิจารณ์)
Read More

8

Aug 17

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๒ (หลังได้รับคำวิจารณ์)

  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๒ (หลังได้รับคำวิจารณ์)
Read More

4

Aug 17

ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก   
Read More

3

Aug 17

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

3

Aug 17

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงลานจอดรถ โรงเรัยนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงลานจอดรถ โรงเรัยนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

2

Aug 17

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่างานขุดเจาะบ่อบาดาล โรงเรัยนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่างานขุดเจาะบ่อบาดาล โรงเรัยนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

31

Jul 17

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๒

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๒   
Read More

31

Jul 17

ตารางเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๒

  ตารางเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง ครั้งที่ ๒ 
Read More

27

Jul 17

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง 2 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง 2  รายการ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

26

Jul 17

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารซักรีด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารซักรีด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

25

Jul 17

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  จังหวัดนครนายก  
Read More

25

Jul 17

ประกาศผลผู้ชนะงานปรับปรุงสระว่ายน้ำของวิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศผลผู้ชนะงานปรับปรุงสระว่ายน้ำของวิทยาเขตกรุงเทพ  
Read More

24

Jul 17

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงหอพักชาย และหอพักหญิง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงหอพักชาย และหอพักหญิง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกhttp://www.ipebk.ac.th/home/wp-content/uploads/2017/07/Schedule-of-budget-allocation-and-mid-price-renovation-of-male-dormitories-and-female-dormitories-N.pdf
Read More

24

Jul 17

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงอาคารซักรีดโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงอาคารซักรีดโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

24

Jul 17

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Read More

24

Jul 17

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำวิทยาเขตกรุงเทพ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำวิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

24

Jul 17

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาเขต

  ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาเขต
Read More

6

Jul 17

ประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  
Read More

6

Jul 17

ตารางเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  ตารางเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
Read More

6

Jul 17

ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงลานจอดรถ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงลานจอดรถ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Read More

6

Jul 17

ตารางเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงลานจอดรถ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

  ตารางเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงลานจอดรถ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง
Read More

6

Jul 17

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ

  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

3

Jul 17

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำของวิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำของวิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Read More

3

Jul 17

ตารางเผยแผ่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซ่มสระว่ายน้ำของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

  ตารางเผยแผ่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซ่มสระว่ายน้ำของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

26

Jun 17

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
Read More

26

Jun 17

ตารางเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์ของวิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

  ตารางเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์ของวิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  1  แห่ง  
Read More

16

Jun 17

ตารางเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

  ตารางเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
Read More

15

Jun 17

ตารางเปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงสนามแฮนด์บอลและเนตบอลของวิทยาเขตกรุงเทพ

  ตารางเปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงสนามแฮนด์บอลและเนตบอลของวิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

15

Jun 17

ตารางเปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ของวิทยาเขตกรุงเทพ

  ตารางเปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ของวิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

12

Jun 17

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามแฮนด์บอลชายหาดของวิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามแฮนด์บอลชายหาดของวิทยาเขตกรุงเทพ  ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  1  แห่ง  
Read More

8

Jun 17

ตารางเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างสนามแฮนด์บอลชายหาดของวิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

    จ้างก่อสร้างสนามแฮนด์บอลชายหาดของวิทยาเขตกรุงเทพ  ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  1  แห่ง  
Read More

2

Jun 17

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ของวิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ของวิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Read More

31

May 17

ตารางเผยแพร่ราคากลาง โรงจอดรถจักรยานยนต์ของวิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  ตารางเผยแพร่ราคากลาง โรงจอดรถจักรยานยนต์ของวิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Read More

1

Feb 17

กิจกรรมงานนิทรรศการงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์

แล้วพบกันในงาน   กิจกรรมงานนิทรรศการงานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

1

Feb 17

การอบรมเว็บไซต์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ จัดอบรมเว้บไซต์    ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้
Read More

1

Feb 17

ประกวดราคาจ้าง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

1

Feb 17

ขอใช้อินเตอร์เน็ตสถาบัน

1.รูปถ่าย 1 ใบ 2.บัตรนักศึกษา  
Read More

1

Feb 17

การอบรมเว็บไซต์

ฝ่ายแผนค่ะ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
Read More

1

Feb 17

คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา 2557

คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2557 http://www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/qa%20manual58/iqa_2558.pdf
Read More

1

Feb 17

การอบรมเว็บไซต์ แนะแนว

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
Read More

1

Feb 17

การอบรมเว็บไซต์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-15.30 มีการอบรบการจัดทำเว็บไซต์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
Read More

1

Feb 17

การอบรมเว็บไซต์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ จัดอบรมเว็บไซต์
Read More

1

Feb 17

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2560

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2560
Read More

1

Feb 17

ประกาศประกวดราคาสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์

ประกาศประกวดราคาสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ สอบถามเพิ่มเติม 0 2546 1301 ต่อ งานพัสดุ
Read More

1

Feb 17

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงงานถมดินปรับระดับ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงงานถมดินปรับระดับ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2546 1301 ต่อ กลุ่มพัสดุ
Read More

1

Feb 17

ประกาศประกวดราคาอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ประกาศประกวดราคาอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สอบถามเพิ่มเติม 0 2546 1301 ต่อ กลุ่มพัสดุ
Read More

1

Feb 17

ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์

ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ สอบถามเพิ่มเติม 0 2546 1301 ต่อ กลุ่มพัสดุ
Read More

1

Feb 17

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาสนามกีฬาอเนกประสงค์หลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาสนามกีฬาอเนกประสงค์หลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก สอบถามเพิ่มเติม 0 2546 1301 ต่อ งานพัสดุ
Read More

4

Jan 17

ลิ้งค์พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ ประจำปีการศึกษา 2560

ลิ้งค์พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ ประจำปีการศึกษา 2560 1. เมื่อผู้สมัครชำระค่าใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงินที่ http://113.53.230.14:81/ipe_bkk/ent_user_register.php 2. และเมื่อสถานะขึ้นชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วให้ ผู้สมัครพิมพ์บัตรเข้าให้สอบได้ที่ http://113.53.230.14:81/ipe_bkk/ent_admin_validate_student.php สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2546 1301 ต่อ งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
Read More

30

Mar 16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559
Read More

30

Mar 16

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี พร้อมกันบริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี พร้อมกันบริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์ ?ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.
Read More

23

Mar 16

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวจันทิมา ศรีวิลัย (โอ๋) เจ้าหน้าที่พัสดุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ โทร: 02-5461301 ต่อ 137, 0809397766 แฟกซ์: 02-5461300, 02-5461302 E-mail : orr2524@hotmail.co.th
Read More

21

Mar 16

ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวจันทิมา ศรีวิลัย (โอ๋) เจ้าหน้าที่พัสดุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ โทร: 02-5461301 ต่อ 137, 0809397766 แฟกซ์: 02-5461300, 02-5461302 E-mail : orr2524@hotmail.co.th
Read More

21

Mar 16

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาฮอกกี้ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาฮอกกี้ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก ดาวน์โหลดเอกสาร >>>>> ดาวน์โหลด สอบถามเพิ่มเติม นางสาวจันทิมา ศรีวิลัย (โอ๋) เจ้าหน้าที่พัสดุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ โทร: 02-5461301 ต่อ 137, 0809397766 แฟกซ์: 02-5461300, 02-5461302...
Read More

21

Mar 16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฮอกกี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันทิมา ศรีวิลัย (โอ๋) เจ้าหน้าที่พัสดุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ โทร: 02-5461301 ต่อ 137, 0809397766 แฟกซ์: 02-5461300, 02-5461302 E-mail : orr2524@hotmail.co.th
Read More

21

Mar 16

พิมพ์ใบเข้าห้องสอบ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทการรับสมัครทั่วไป

ให้นักศึกษาพิมพ์ใบเข้าห้องสอบ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทการรับสมัครทั่วไป http://113.53.230.14:81/ipe_bkk/ent_admin_validate_student.php ใช้ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 25 มี.ค. 2559 สอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ 0 2546 1301 ต่อ 122?งานทะเบียน
Read More

15

Mar 16

รายงานความก้าวหน้าพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ ณ วิทยาเขตกรุงเทพ

กำหนดการพิธีเทวาภิเษกองค์พระพลบดีทรงช้างเอราวัณ... งานคืนสู่เหย้าชาวพลศึกษา "เฉลิมฉลององค์พระพลบดี ประจำสถาบัน" ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการจัดตั้งอนุสาวรีย์พระพลบดีประจำสถาบัน เพื่อพบปะคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของสถาบัน...จองบัตรและสำรองโต๊ะได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ 08 9930 7889 คุณสุนิดา...
Read More

14

Mar 16

งานสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ ๑๑ปี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลปศึกษา ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมคณะผู้บริหารประจำวิทยาเขตกรุงเทพ ร่วมงานสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ ๑๑ปี ในเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี ...
Read More