1.? วางนโยบายและกำกับแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย? การให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชนและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การปรับปรุงการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษาการกีฬา? วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของท้องถิ่น

2. ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสถาบัน

3. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบันตามมาตรา ๙? รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการดังกล่าว

4. อนุมัติการรับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบ? และการยกเลิกการสมทบของสถาบันดังกล่าวตามมาตรา ๑๑

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของสถาบัน

6. กำกับมาตรฐานการศึกษา? ควบคุมคุณภาพ? ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น ฐานและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

7. อนุมัติการให้ปริญญา? ประกาศนียบัตรบัณฑิต ? อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

8. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ? อธิการบดี? ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

9. แต่งตั้งรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต? ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี? คณบดี? หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ? รองศาสตราจารย์? รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง

10. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปีของสถาบัน ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ? การเงิน? และทรัพย์สินของสถาบัน? โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

11. อนุมัติการใช้เงินนอกงบประมาณของสถาบัน

12. พิจารณารายงานการรับจ่ายเงินในรอบปี? และรายงานการดำเนินกิจการของสถาบัน

13. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาด้านพลศึกษา? การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ? นันทนาการ และกิจการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง? ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือ

14. พิจารณากำหนดตรา เครื่องหมาย? หรือสัญลักษณ์ของสภาสถาบัน? และให้ความเห็นชอบในการกำหนดตรา เครื่องหมาย? หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน

15. แต่งตั้งคณะกรรมการ? คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง? เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาสถาบัน

16. ส่งเสริม? สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของสถาบัน

17. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการเชิงนโยบายของสถาบันที่มิได้กำหนดไว้ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ