แบบฟอร์มในการดำเนินงาน

**************************

รายการ

 – รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 – แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

ขออนุญาติออกหนังสือ (ใบรับรองเงินเดือน , ใบรับรองการเป็นข้าราชการ , ใบรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล)

 – ขออนุญาติเปลี่ยนและมอบหมายงาน


 – ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ขออนุมัติเดินทางไปโครงการ/กิจกรรม