1. ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี
  2. กรรมการสภาวิชาการสองคน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต
  3. กรรมการสภาวิชาการสองคน ซึ่งเลือกจากคณบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
  4. กรรมการสภาวิชาการสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของวิทยาเขตสองคนและข้าราชการครูของส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งคน
  5. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก โดยคำแนะนำของกรรมการสภาวิชาการตาม (2) (3) และ (4)
    หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
    ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ