1. พิจารณาเสนอเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร? การสอน? การวิจัย? และการวัดผลการศึกษาต่อสภาสถาบัน
  2. พิจารณาเสนอการดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย? การสอน? การประเมินผลการสอน? และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบัน
  3. พิจารณาเสนอการจัดตั้ง? การรวม? และการยุบเลิกวิทยาเขต?? คณะหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ? รวมทั้งการเสนอแบ่งส่วนราชการในส่วนราชการดังกล่าวต่อสภาสถาบัน
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการ? คณะอนุกรรมการ? หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง? เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการตาม (๑)(๒) และ(๓) และตามที่สภาสถาบันมอบหมาย