ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศPoll

คุณชอบเนื้อหาใดใน Website มากที่สุด:

ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ภารกิจ/หน้าที่ของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 • จัดทำแผนงบประมาณและงบดำเนินงานของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในแต่ละวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
 • สนับสนุน ส่งเสริมให้แต่ละวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาเป็นศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในแต่ละชนิดกีฬา
 • สนับสนุน ส่งเสริม นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ

ปรัชญา
" พัฒนาความสามารถ ปราดเปรื่องวิทยา จิตอาสาพัฒนาสังคม "

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
" เป็นศูนย์กีฬาที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถในด้านกีฬา  ให้ได้มีโอกาสในการแข่งขันที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสนันสนุนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบพิเศษเพื่่อให้เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม"

 

พันธกิจ(Mission)

 • แนะแนวและคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถด้านกีฬาตามชนิดกีฬาที่ศูนย์กีฬาฯได้กำหนด
 • คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในชนิดกีฬาที่กำหนดในศูนย์กีฬาฯ
 • ส่งเสริมจัดทำแผนการฝึกนักกีฬา อย่างเป็นระบบและครบวงจร
 • จัดการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 • จัดอุปกรณ์การฝึกกีฬาที่ทันสมัย
 • ส่งเสริมให้มีการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา
 • ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการเก็บตัวและแข่งขันในระดับต่างๆ
 • ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาและนำผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนานักกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ
 • ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบพิเศษให้แก่นักกีฬา
 • ส่งเสริมการเข้าร่วมในกิจกรรมของสถาบันที่กำหนด ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Counter: